مهمترین ویژگی‌ها در تصمیم‌گیری برای استفاده از دستگاه خودپرداز

«مهمترین ویژگی‌ها در تصمیم‌گیری برای استفاده از دستگاه خودپرداز»

سایت PaymentsJournal  نتایج گزارشی را که بر اساس یک نظرسنجی آنلاین در بازه زمانی  21 می تا 22 ژوئن 2021 بر روی تعداد 3003 بزرگسال در کشور امریکا در خصوص صنعت پرداخت انجام شده است را منتشر کرده است. مهمترین یافته‌های این گزارش در حوزه تمایلات مصرف‌کنندگان در استفاده از دستگاه‌های خودپرداز را مرور می‌کنیم.

28 درصد از مصرف‌کنندگان بر این باورند که مکان مناسب، مهمترین ویژگی هنگام تصمیم‌گیری برای استفاده از دستگاه خودپرداز است.

 24 درصد از مصرف کنندگان می گویند که کارمزد کم/ بدون کارمزد بودن، مهمترین ویژگی هنگام تصمیم‌گیری برای استفاده از دستگاه خودپرداز است.

 17 درصد از مصرف‌کنندگان بر این باورند که مکان امن و مطمئن، مهمترین ویژگی هنگام تصمیم‌گیری برای استفاده از دستگاه خودپرداز است.

 9 درصد از مصرف‌کنندگان می‌گویند که قابلیت اطمینان دستگاه خودپرداز، مهم‌ترین ویژگی هنگام تصمیم‌گیری برای استفاده از دستگاه خودپرداز است.

به نظر 9 درصد از مصرف کنندگان وجود نام یک برند قابل اعتماد در دستگاه خودپرداز مهمترین ویژگی، هنگام تصمیم‌گیری برای استفاده از دستگاه خودپرداز است.

 8 درصد از مصرف‌کنندگان می‌گویند که استفاده قبلی – استفاده از دستگاه خودپرداز به طور معمول – مهمترین ویژگی هنگام تصمیم‌گیری برای استفاده از دستگاه خودپرداز است.

فهرست